Skollagen

SKOLLAGEN


2010 ÅRS SKOLLAG  (Skollag (2010:800)

Skollagen är indelad i kapitel som i sin tur är indelade i paragrafer ( § § ). Se exempel från skollagens första kapitel om inledande bestämmelser och kapitlets första paragraf (1 kap. 1 §):

 

1 kap. Inledande bestämmelser

 

Skolväsendet

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om skolväsendet.

Utbildning inom skolväsendet anordnas av det allmänna och av enskilda enligt 2 kap. 2-6 §§.

Skolväsendet omfattar skolformerna

   - förskola,

   - förskoleklass,

   - grundskola,

   - grundsärskola,

   - specialskola,

   - sameskola,

   - gymnasieskola,

   - gymnasiesärskola,

   - kommunal vuxenutbildning, och

   - särskild utbildning för vuxna.

I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer. Lag (2015:482).