Förordningar

SKOLAN VILAR PÅ ETT ANTAL FÖRORDNINGAR

 

 

SKOLFÖRORDNING

 I denna förordning finns följande kapitel:

   - inledande bestämmelser (1 kap.),

   - huvudmän (2 kap.),

   - lärotider (3 kap.),

   - elever (4 kap.),

   - utbildningen (5 kap.),

   - fjärrundervisning (5 a kap.),

   - betyg (6 kap.),

   - förskolan (7 kap.),

   - förskoleklassen (8 kap.),

   - grundskolan (9 kap.),

   - grundsärskolan (10 kap.),

   - specialskolan (11 kap.),

   - sameskolan (12 kap.),

   - fritidshemmet (13 kap.),

   - bidrag till enskilda huvudmän (14 kap.),

   - utbildning vid särskilda ungdomshem (14 a kap.), och

   - övriga bestämmelser (15 kap.).

GYMNASIE-FÖRORDNING

 I denna förordning finns följande kapitel:

1 kap. Inledande bestämmelser

2 kap. Huvudmän

3 kap. Lärotider

4 kap. Utbildningens innehåll och omfattning

4 a kap. Fjärrundervisning

5 kap. Avvikelser inom de nationella programmen

6 kap. Introduktionsprogram

7 kap. Behörighet, urval och förfarandet vid antagning

8 kap. Betyg, gymnasieexamen och prövning

9 kap. Stödåtgärder

10 kap. Utbildning för döva och hörselskadade

11 kap. Utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-

12 kap. Elever

13 kap. Bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

13 a kap. Utbildning vid särskilda ungdomshem

14 kap. Övriga bestämmelser

15 kap. Ny beteckning 14 kap. genom förordning (2012:402).

Övergångsbestämmelser

FÖRORDNING OM VUXENUTBILDNING

I denna förordning finns följande kapitel:

1 kap. Inledande bestämmelser

2 kap. Utbildningen

3 kap. Behörighet och urval

4 kap. Betyg, gymnasieexamen och prövning

5 kap. Utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt

6 kap. Betygsrätt för vuxenutbildning

7 kap. Övriga bestämmelser

Övergångsbestämmelser