Litteratur

LITTERATUR INOM SKOLJURIDIKEN

 

Det ges ständigt ut litteratur som antingen direkt eller indirekt belyser skoljuridiska frågeställningar. På denna sida har vi en regelbunden bevakning av vad som kommer ut på marknaden. Bokförlagen presenterar ny litteratur och i vissa fall förekommer med omfattande reprtage om intressant juridisk litteratur. 

Boken innehåller lagtexterna till den skollagen (2010:800) och lagen om införande av nya skollagen (2010:801).

Källa: Bokus

I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelserna

för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna

samlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av boken

finns också ett sakregister.

Källa: Bokus

Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser.

Det betyder att elevhälsan ska hjälpa till med att se till att

eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga

utveckling.

Källa: Bokus

Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter - ofta förknippade med etiska dilemman - som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare.

Källa: Bokus